โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
309 หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายคองน้อย  ตำบลเวียง  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ 053-382-626
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมทรายทอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 1 ล้าน 4 แสนบาทถ้วน
เพิ่มเติม..