โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
309 หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายคองน้อย  ตำบลเวียง  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ 053-382-626
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 พ.ค. 57 ประชุมคณะครู
คุณครูทุกท่าน
07 พ.ค. 57 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมงานครู
คุณครูทุกท่าน
08 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครอง
รับหนังสือ  อุปกรณ์  เสื้อผ้า
คืนเงินออมทรัพย์
คุณครูทุกท่าน
12 พ.ค. 57 ส่งโครงสร้างการสอน
ส่งโครงสร้างการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 รายวิชา
รับตารางสอน ตารางเรียน ปพ.5
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมงานครู
คณะครูทุกท่าน, งานวัดผล
14 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียน 1/2557
  • เปิดภาคเรียน 1/2557
  • เลือกกิจกรรมชุมนุม
คณะครูทุกท่าน
22 พ.ค. 57 ถึง 23 พ.ค. 57 ค่ายธรรมะ ม.1-3
ครูทัศนีย์ ครูวนิดา
26 พ.ค. 57 นิเทศภายใน
  • นิเทศภายใน/นิเทศชั้นเรียนครั้งที่ 1
  • แผนการสอน ปพ.5 แบบบันทึกกิจกรรม
  • แบบบันทึกเวลาเรียน
วิชาการ
02 มิ.ย. 57 วัด นน. ส่วนสูง
ครูอภิสราภรณ์
03 มิ.ย. 57 ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
วิชาการ
12 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันไหว้ครู
  • กิจกรรมวันไหว้ครู
  • รายงานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
ครูชัพเวท/ ครูนิภาพร
23 มิ.ย. 57 ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ครูประจำวิชา
24 มิ.ย. 57 ประเมินสมรรถนะผู้เรียน
ครูประจำวิชา
26 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด
ครูทัศนีย์ ครูเทวิน
30 มิ.ย. 57 นิเทศภายใน/นิเทศชั้นเรียน ครั้งที่ 2
วิชาการ
07 ก.ค. 57 ส่งข้อสอบสอบกลางภาคเรียนที่ 1


ครูประจำวิชา
11 ก.ค. 57 ถึง 12 ก.ค. 57 วันอาสาฬบูชา,วันเข้าพรรษา
15 ก.ค. 57 ถึง 17 ก.ค. 57 สอบวัดผลกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2557

วิชาการ
21 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครูทัศนีย์
28 ก.ค. 57 นิเทศภายใน/นิเทศชั้นเรียนครั้งที่ 3 ส่งแบบ ปพ. 5
วิชาการ
29 ก.ค. 57 กิจกรรมวันภาษาไทย
ครูสุชาดา/ครูทัศนีย์
24 ก.ย. 57 ถึง 25 ก.ย. 57 สอบวัดผลปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย ครูประจำชั้นดำเนินการจัดสอบ/ครูประจำวิชาเตรียมข้อสอบ
30 ต.ค. 57 ถึง 31 ต.ค. 57 ทัศนศึกษา ม.1-2
05 พ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
06 พ.ย. 57 ถึง 07 พ.ย. 57 กีฬาศูนย์เวียง 2
06 พ.ย. 57 ลอยกระทง
11 พ.ย. 57 ถึง 13 พ.ย. 57 แข่งกีฬาศูนย์เวียง อบต
17 พ.ย. 57 วัด นน ส่วนสูง
18 พ.ย. 57 ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
21 พ.ย. 57 เกรดย้อนหลัง 3 ,6 ปี
24 พ.ย. 57 นิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 2 ภาคเรียน 2/2557 ส่งบันทึกหลังสอน ปพ.5
25 พ.ย. 57 ประเมินการอ่าน
26 พ.ย. 57 ถึง 28 พ.ย. 57 กีฬานักเรียน อำเภอฝาง
01 ธ.ค. 57 ส่งข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/ 2557 สัปดาห์เยี่ยมบ้าน
03 ธ.ค. 57 ทัศนศึกษา ช่วงชั้น ๑ ป.๑-๓
04 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันพ่อ
04 ธ.ค. 57 ทัศนศึกษา ม.๓ ๔-๗ ธค
05 ธ.ค. 57 วันพ่อแห่งชาติ
10 ธ.ค. 57 วันรัฐธรรมนูญ
12 ธ.ค. 57 ส่งงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
17 ธ.ค. 57 ถึง 19 ธ.ค. 57 แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค จังหวัดแพร่
25 ธ.ค. 57 นิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 3 ภาคเรียน 2/2557
30 ธ.ค. 57 งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ งานวันเด็ก
31 ธ.ค. 57 วันสิ้นปี
01 ม.ค. 58 หยุดวันขึ้นปีใหม่
05 ม.ค. 58 ถึง 07 ม.ค. 58 สอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
10 ม.ค. 58 วันเด็กแห่งชาติ
16 ม.ค. 58 วันครู
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 สอบ ONET ป.6 ม.3
05 ก.พ. 58 ถึง 06 ก.พ. 58 กิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกล
06 ก.พ. 58 ดูสถานที่่จัดนิทรรศการศุภนิมิตร รร.บ้านเหมืองแร่
08 ก.พ. 58 นิทรรศการศุภนิมิตร รร.บ้านเหมืองแร่
23 ก.พ. 58 ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
26 มี.ค. 58 ทำบุญใหญ่ของโรงเรียน