โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
309 หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายคองน้อย  ตำบลเวียง  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ 053-382-626
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 มี.ค. 58 ทำบุญใหญ่ของโรงเรียน
23 ก.พ. 58 ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
08 ก.พ. 58 นิทรรศการศุภนิมิตร รร.บ้านเหมืองแร่
06 ก.พ. 58 ดูสถานที่่จัดนิทรรศการศุภนิมิตร รร.บ้านเหมืองแร่
05 ก.พ. 58 ถึง 06 ก.พ. 58 กิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกล
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 สอบ ONET ป.6 ม.3
16 ม.ค. 58 วันครู
10 ม.ค. 58 วันเด็กแห่งชาติ
05 ม.ค. 58 ถึง 07 ม.ค. 58 สอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
01 ม.ค. 58 หยุดวันขึ้นปีใหม่
31 ธ.ค. 57 วันสิ้นปี
30 ธ.ค. 57 งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ งานวันเด็ก
25 ธ.ค. 57 นิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 3 ภาคเรียน 2/2557
17 ธ.ค. 57 ถึง 19 ธ.ค. 57 แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค จังหวัดแพร่
12 ธ.ค. 57 ส่งงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
10 ธ.ค. 57 วันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 57 วันพ่อแห่งชาติ
04 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันพ่อ
04 ธ.ค. 57 ทัศนศึกษา ม.๓ ๔-๗ ธค
03 ธ.ค. 57 ทัศนศึกษา ช่วงชั้น ๑ ป.๑-๓
01 ธ.ค. 57 ส่งข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/ 2557 สัปดาห์เยี่ยมบ้าน
26 พ.ย. 57 ถึง 28 พ.ย. 57 กีฬานักเรียน อำเภอฝาง
25 พ.ย. 57 ประเมินการอ่าน
24 พ.ย. 57 นิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 2 ภาคเรียน 2/2557 ส่งบันทึกหลังสอน ปพ.5
21 พ.ย. 57 เกรดย้อนหลัง 3 ,6 ปี
18 พ.ย. 57 ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
17 พ.ย. 57 วัด นน ส่วนสูง
11 พ.ย. 57 ถึง 13 พ.ย. 57 แข่งกีฬาศูนย์เวียง อบต
06 พ.ย. 57 ถึง 07 พ.ย. 57 กีฬาศูนย์เวียง 2
06 พ.ย. 57 ลอยกระทง
05 พ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
30 ต.ค. 57 ถึง 31 ต.ค. 57 ทัศนศึกษา ม.1-2
24 ก.ย. 57 ถึง 25 ก.ย. 57 สอบวัดผลปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย ครูประจำชั้นดำเนินการจัดสอบ/ครูประจำวิชาเตรียมข้อสอบ
29 ก.ค. 57 กิจกรรมวันภาษาไทย
ครูสุชาดา/ครูทัศนีย์
28 ก.ค. 57 นิเทศภายใน/นิเทศชั้นเรียนครั้งที่ 3 ส่งแบบ ปพ. 5
วิชาการ
21 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครูทัศนีย์
15 ก.ค. 57 ถึง 17 ก.ค. 57 สอบวัดผลกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2557

วิชาการ
11 ก.ค. 57 ถึง 12 ก.ค. 57 วันอาสาฬบูชา,วันเข้าพรรษา
07 ก.ค. 57 ส่งข้อสอบสอบกลางภาคเรียนที่ 1


ครูประจำวิชา
30 มิ.ย. 57 นิเทศภายใน/นิเทศชั้นเรียน ครั้งที่ 2
วิชาการ
26 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด
ครูทัศนีย์ ครูเทวิน
24 มิ.ย. 57 ประเมินสมรรถนะผู้เรียน
ครูประจำวิชา
23 มิ.ย. 57 ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ครูประจำวิชา
12 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันไหว้ครู
  • กิจกรรมวันไหว้ครู
  • รายงานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
ครูชัพเวท/ ครูนิภาพร
03 มิ.ย. 57 ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
วิชาการ
02 มิ.ย. 57 วัด นน. ส่วนสูง
ครูอภิสราภรณ์
26 พ.ค. 57 นิเทศภายใน
  • นิเทศภายใน/นิเทศชั้นเรียนครั้งที่ 1
  • แผนการสอน ปพ.5 แบบบันทึกกิจกรรม
  • แบบบันทึกเวลาเรียน
วิชาการ
22 พ.ค. 57 ถึง 23 พ.ค. 57 ค่ายธรรมะ ม.1-3
ครูทัศนีย์ ครูวนิดา
14 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียน 1/2557
  • เปิดภาคเรียน 1/2557
  • เลือกกิจกรรมชุมนุม
คณะครูทุกท่าน
12 พ.ค. 57 ส่งโครงสร้างการสอน
ส่งโครงสร้างการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 รายวิชา
รับตารางสอน ตารางเรียน ปพ.5
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมงานครู
คณะครูทุกท่าน, งานวัดผล
08 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครอง
รับหนังสือ  อุปกรณ์  เสื้อผ้า
คืนเงินออมทรัพย์
คุณครูทุกท่าน
07 พ.ค. 57 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมงานครู
คุณครูทุกท่าน
06 พ.ค. 57 ประชุมคณะครู
คุณครูทุกท่าน