โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
309 หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายคองน้อย  ตำบลเวียง  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ 053-382-626
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/05/2014
ปรับปรุง 17/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 263532
Page Views 345704
ผู้บริหาร

นายมานิตย์ ชัยอินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในรูปแบบใหม่ของเว็บไซด์โรงเรียน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์                       

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี      
มีสุนทรียภาพ ดนตรี / นาฏศิลป์ กีฬา และศิลปะ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ รู้จักใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีผลสัมฤทธิ์ที่ได้มาตรฐาน ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ นำเทคโนโลยีใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีระบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยประสานความร่วมมือกับชุมชน


ปรัชญา                       

การศึกษาคือแสงสว่าง นำทางชีวิต