โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
309 หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายคองน้อย  ตำบลเวียง  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ 053-382-626
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยเดิมสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และเปิดทำการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 โดยมีหลวงอนุมัติราชกิจ   เป็นนายอำเภอ และขุนหลวงสุวรรณสิงหราช ศึกษากร เป็นศึกษาธิการอำเภอฝางเป็นผู้ทำพิธีเปิด 

 • พ.ศ. 2494 พระอธิการยาวุฒิ ธัมสาโร เจ้าอาวาส วัดคลองศิลา และนายเปรม นามวงศ์พรหม ครูใหญ่ นายอ่อน คำอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดหาที่ดินแปลงใหม่เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียน 
 • พ.ศ. 2495 นายอ่อน คำอินทร์ ผู้ใหญ่บ้านพระอธิการยาวุฒิ ธัมสาโร และ นายเปรม นามวงศ์พรหม ครูใหญ่ ร่วมกับราษฎรสร้างอาคารเรียนขึ้นจำนวน 1 หลัง คือแบบ ป.1 ข.ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวนงบประมาณ 20,000 บาท และตั้งชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 
 • พ.ศ. 2519 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวนเงิน 50,000 บาท 
 • พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฝางสร้างอาคารแบบ สปช.102/26 จำนวน 1 หลัง จำนวนเงิน 320,000 บาท 
 • พ.ศ. 2540 ได้รับเงินบริจาคจากคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน สร้างห้องน้ำหลีงอาคาร 017        จำนวน 2 ห้อง จำนวนเงิน 35,000 บาท
 • พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105 ขนาด 8 ห้องเรียน จำนวนเงิน 1,833,990 บาท และสร้างห้องน้ำหลังอาคาร สปช.105 จำนวน 8 ห้อง จำนวนเงิน 240,000 บาท 
 • พ.ศ. 2547 ได้รับเงินบริจาคคุณพ่อชุ้น สิริคุม สร้างอาคารสิริคุม 1 จำนวนเงิน 250,000 บาท  ห้องน้ำ 4 ห้อง จำนวนเงิน 120,000 บาท และต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ 5 ห้อง จำนวนเงิน 75,000 บาท
 • พ.ศ. 2552 ได้รับเงินบริจาคและจัดทำผ้าป่าเพื่อจัดสร้างอาคารห้องสมุด 1 หลัง  
 • พ.ศ. 2553 
  • นักเรียนชั้น ม. 3 รุ่น CYBER 2010 จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง บริเวณข้างห้องสมุด
  • โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยได้รับเงินบริจาคจำนวนหนึ่งเพื่อจัดสร้างหอประชุมจากสวนส้มทรายทอง