โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
309 หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายคองน้อย  ตำบลเวียง  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ 053-382-626
สัญลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน      

                 ระดับปฐมวัย :  “ ยิ้มใส ไหว้สวย”

                 ระดับขั้นพื้นฐาน    :   “ไหว้งาม  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”

                 เอกลักษณ์ของโรงเรียน   :   “งามมารยาท  งามภูมิทัศน์’’