โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
309 หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายคองน้อย  ตำบลเวียง  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ 053-382-626
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์                       

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี      
มีสุนทรียภาพ ดนตรี / นาฏศิลป์ กีฬา และศิลปะ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ รู้จักใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีผลสัมฤทธิ์ที่ได้มาตรฐาน ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ นำเทคโนโลยีใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีระบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยประสานความร่วมมือกับชุมชน


ปรัชญา                       

การศึกษาคือแสงสว่าง นำทางชีวิต