โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
309 หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายคองน้อย  ตำบลเวียง  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ 053-382-626
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
บฟ.5
บันทึกข้อความ รายงานผลการตรวจสมุดบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 2184
รายงานการเข้าประชุม อบรม สัมมนา
แบบรายงานการไปอบรม/สัมมนา/เป็นวิทยากร Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 494
การนิเทศ
เครื่องมือนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 407
ประชุมผู้ปกครอง
บันทึกการประชุมผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 284
น้ำหนักส่วนสูงนักเรียน
บันทึกน้ำหนักและส่วนสูง เดือน มิถุนายน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 159 KB 272
งานทะเบียนนักเรียน
คำร้องขอย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 223
คู่มือประชาชน
citizens Guide RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.29 MB 59