โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
309 หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายคองน้อย  ตำบลเวียง  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ 053-382-626
ข่าวประชาสัมพันธ์
สารสัมพันธ์ห้องสมุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (อ่าน 511) 29 ม.ค. 58
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล MIS นักเรียน (อ่าน 518) 24 ม.ค. 58
ประกาศนโยบาย ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (อ่าน 669) 24 ม.ค. 58
กรรมการคุมสอบ o-net ป.6 (อ่าน 473) 13 ม.ค. 58
กรรมการคุมสอบ O-net ม.3 (อ่าน 580) 13 ม.ค. 58
ประชาสัมพันธ์การอบรมครูวิทย์ คณิต ด้วยระบบออนไลน์ (อ่าน 605) 13 ม.ค. 58
แผนการจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองป.4-6 (อ่าน 12578) 12 ม.ค. 58
แผนการจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง ป.1-3 (อ่าน 11055) 12 ม.ค. 58
แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง ป.1-6 , ม.1-3 และ ม.ปลาย (อ่าน 8491) 12 ม.ค. 58
กำหนดสอบpre-0net ครั้งที่ 28 (อ่าน 457) 12 ม.ค. 58
คู่มือสอบ Pre O-Net (อ่าน 512) 12 ม.ค. 58
การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (อ่าน 546) 12 ม.ค. 58
คําสั่งโรงเรียนบ้านสันทรายคองนอย ที่ 110 /2557 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษา (อ่าน 450) 09 ธ.ค. 57
คําสั่งโรงเรียนบานสันทรายคองน้อย ที่ 111 /2557 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษา (อ่าน 509) 09 ธ.ค. 57
คำสั่งแต่งตั้งครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา ม.1-ม.2 (อ่าน 501) 12 พ.ย. 57
คำสั่งกีฬาศูนย์เวียง 2 (อ่าน 490) 12 พ.ย. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดความสามารถในการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น (อ่าน 576) 12 พ.ย. 57
คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 4658) 11 พ.ย. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่ ปี 2557 (อ่าน 776) 06 ส.ค. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2557 (อ่าน 973) 06 ส.ค. 57
คำสั่งกรรมการคุมสอบวันจันทร์ ที่ 4 สิงหาคม 2557 (อ่าน 729) 03 ส.ค. 57
แบบสรุปเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 1666) 03 ส.ค. 57
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 533) 03 ส.ค. 57
ข้าราชการครูที่ประสงค์ขอย้ายสถานศึกษาติดต่อได้ที่ห้องสำนักงาน (อ่าน 511) 31 ก.ค. 57
กิจกรรม/โครงการที่คณะครูแต่ละคนรับผิดชอบในปีการศึกษา 2557 (อ่าน 536) 27 ก.ค. 57
รายชื่อคณะครูประจำกลุ่มสีกีฬาสีปี 2557 (อ่าน 628) 24 ก.ค. 57
สารสัมพันธ์ห้องสมุด ประจำเดือน กรกฏาคม 2557 (อ่าน 508) 15 ก.ค. 57
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมปีที่ 1-3 (อ่าน 522) 15 ก.ค. 57
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมปีที่ 1-6 (อ่าน 507) 15 ก.ค. 57