โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
309 หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายคองน้อย  ตำบลเวียง  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ 053-382-626
ปฐมวัย

นางทิพยา ประหยัดยอด
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางปรานอม อุปะระ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวกิ่งกาญน์ จินะใจ
ครูพี่เลี้ยง

นางสุนี ปันทนัน
ครูพี่เลี้ยง