โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
309 หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายคองน้อย  ตำบลเวียง  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ 053-382-626
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุพิน สมบูรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวทัศนีย์ อรุณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสุชาดา เวฬุมาศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอิสราภรณ์ อภิวงค์งาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสมทรง พิณนา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาว ยุพิน มะโนหาญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุมาลี สุกันทา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1