โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
309 หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายคองน้อย  ตำบลเวียง  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ 053-382-626
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสายสุณี อินจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเทวิน ธรรมลังกา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1