โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
309 หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายคองน้อย  ตำบลเวียง  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ 053-382-626
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอัมพร แก้วคำเชื้อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจำนงค์ อุดทา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุกัญญา เพชรศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2