โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
309 หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายคองน้อย  ตำบลเวียง  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ 053-382-626
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวนิดา ณะคำปา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาว อิสราภรณ์ อภิวงศ์งาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0