โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
309 หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายคองน้อย  ตำบลเวียง  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ 053-382-626
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวชมพูนุช ผัดผ่อง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ