โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
309 หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายคองน้อย  ตำบลเวียง  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ 053-382-626
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัพเวท วงษ์เทพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ